Statut Društva

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (′′Narodne novine′′ broj 74/2014; dalje: Zakon), Skupština  Hrvatskog društva “Karl Jaspers” na sjednici održanoj 27.09.2015. u Zagrebu, donijela je

 

STATUT

Hrvatskog društva “Karl Jaspers”

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1

Ovim se statutom (dalje: Statut) uređuje naziv udruge, sjedište udruge; zastupanje , izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge;  način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Hrvatsko društvo “Karl Jaspers”’.

 

Članak 2

Naziv udruge glasi: Hrvatsko društvo “Karl Jaspers” (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv udruge glasi: HDKJ.

 

Članak 3

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta, adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština Udruge (dalje: Skupština).

 

Članak 4

Udrugu zastupaju predsjednik Udruge (dalje: Predsjednik), dopredsjednik Udruge (dalje: Dopredsjednik) i tajnik Udruge (dalje: Tajnik).

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

Članak 5

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 40 mm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatsko društvo »Karl Jaspers« Zagreb, i u središtu smještenim stiliziranim znakom KJ.’.

Pečat čuva Predsjednik.

Pečat su ovlašteni koristiti Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik, te drugi članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti

 

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6

HDKJ je osnovana s ciljem promicanja filozofije Karla Jaspersa kao i filozofije uopće, pa u tom smislu osobito:

 

– potiče znanstvena istraživanja Jaspersove filozofije unutar filozofije uopće;

– razvija i pobuđuje interes šire javnosti za Jaspersovu filozofiju;

– promovira i popularizira doprinos Jaspersove filozofije civilnom društvu i kulturi;

– potiče i organizira disciplinarnu, interdisciplinarnu i transdisciplinarnu znanstveno-stručnu komunikaciju..

 

Članak 7

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 

–     obrazovanje, znanost i istraživanje

–    međunarodna suradnja

 

Članak 8

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

  • Organizira znanstveno-stručna okupljanja;
  • Sukladno zakonu publicira prijevode i originalna djela iz filozofije i srodnih područja;
  • Povremeno i prigodno objavljuje zbornike radova posvećene Jaspersovoj filozofiji;
  • Jačanje suradnje sa srodnim strukovnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu:

 

 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 9

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

–        izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

–        izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

–        korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

–        javnim priopćavanjem,

–        organiziranjem posebnih događanja,

–        na druge odgovarajuće načine.

 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 10

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

 

 

Članak 11

 

Član udruge postaje se upisom u popis članova na temelju potpisane pristupnice, a koju prethodno razmatra i daje pozitivno mišljenje Skupština Udruge na svom redovitom godišnjem zasjedanju.

 

Članak 12

 

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 

– aktivno sudjelovanje u djelatnostima Udruge

– čuvanje i podizanje ugleda Udruge

– čuvanje materijalnih dobara Udruge

– plaćanje članarine

– izvršavanje preuzetih obveza

– informiranje o radu Udruge

– da bira i bude biran u tijela Udruge,

– da sudjeluje u radu Skupštine.

– poštivanje odredbi, važećih zakona i propisa, ovog Statuta te drugih akata Udruge.

 

Članak 13

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ( nazivu) člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, e-mail adresi, broju mobilnog telefona, podatke o uplati članarine te datumu prestanka članstva u Udruzi.

 

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi  Tajnik.

 

Članak 14

Članstvo u Udruzi prestaje na sljedeće načine:

–        prestankom postojanja Udruge,

–        istupanjem iz članstva,

–        neplaćanjem članarine,

–        isključenjem iz članstva.

 

Članak 15

Član istupa iz Udruge na osnovu pismene ili usmene obavijesti Predsjedniku Udruge s datumom davanja navedene obavijesti.

 

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako s plaćanjem članarine kasni više od 3 mjeseca i to s danom proteka navedenog roka od kad je članarina trebala biti plaćena.

 

Član se isključuje iz članstva s danom proteka roka za žalbu na odluku o isključenju ukoliko se član nije žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika, odnosno s danom donošenja odluke o isključenju od strane Skupštine ukoliko se član žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika.

 

Članak 16

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjednik.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti može se izreći stegovna mjera isključenja iz udruge.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 7 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 17

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela Udruge su:

–        Skupština,

–        Predsjednik

–        Dopredsjednik i

–        Tajnik.

 

Skupština

 

Članak 18

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

 

Članak 19

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

 

Članak 20

Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi Dopredsjednik. Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge putem pošte, e-maila, SMS-a ili usmeno. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

 

Članak 21

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge.  U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji. (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

 

Članak 22

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  najmanje 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 23

 

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 24

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

–        usvaja Statut i njegove izmjene i dopune

–        bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika

–        imenuje i opoziva  likvidatora Udruge

–      odlučuje o primanju novih članova

–        odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

–        usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

–        usvaja godišnje financijsko izvješće

–        odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

–        donosi odluku o statusnim promjenama

–        određuje postojanje, iznos i dinamiku plaćanja članarine,

–        odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge,

–        odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

 

Predsjednik

 

Članak 25

Predsjednik je ovlašten za zastupanje Udruge.

Predsjednik obavlja izvršne i druge poslove određene Statutom.

 

Članak 26

Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.

Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 27

Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

–        na vlastiti zahtjev,

–        u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci, te

–        opozivom.

 

Članak 28

Do opoziva Predsjednika može doći zbog povreda članskih i predsjedničkih obveza i odgovornosti sukladno Statutu.

Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik će biti opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom  većinom svih članova Skupštine.

 

Članak 29

U slučaju prestanka mandata Predsjednika prije isteka vremena na koje je biran ili u slučaju opoziva Predsjednika, provodi se postupak izbora novog Predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.

 

Članak 30

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

–        odgovara za zakonitost rada Udruge,

–        vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine ,

–        odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća i godišnjeg izvješća o radu Skupštini,

–        predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

–        predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge,

–        predlaže projekte i programe Udruge i slično,

–        dostavlja zapisnik sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

–        sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

–        obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Dopredsjednik

 

Članak 31

Dopredsjednik zastupa Udrugu.

Dopredsjednika bira Skupština na četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za Dopredsjednika.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom.

 

 

Tajnik

Članak 32

Tajnik zastupa Udrugu.

Tajnika bira Skupština na četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za tajnika.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika i Dopredsjednika zamjenjuje ga Tajnik, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom.

Tajnik ima sljedeća prava i obveze:

–        provodi zadatke Udruge,

–        obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove, uključujući vođenje popisa članova

–        organizira i priprema materijale za Skupštinu,

–        obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Druga tijela udruge

 

Članak 33

Udruga može osnivati radna tijela potrebna za ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa Statutom.

Odluku o osnivanju radnih tijela donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

 

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

 

Članak 34

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.  Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

 

Članak 35

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.  Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

 

Članak 36

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.  Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjednika.

 

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 37

Imovinu Udruge čine:

–        novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

–        novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

–        financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,

–        druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,

–        njezine nepokretne i pokretne stvari, te

–        druga imovinska prava.

 

Članak 38

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

 

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 39

Udruga prestaje postojati:

–        odlukom Skupštine o prestanku Udruge,

–        odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

–        u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

 

Članak 40

Likvidatora imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 41

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine.

 

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 42

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem pred predsjednikom.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

 

Članak 43

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

 

Članak 44

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

 

Članak 45

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Predsjednika.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Predsjednik je dužan razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 46

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Skupštine nakon provedene rasprave.

 

Članak 47

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 članova udruge.  Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

 

Članak 48

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik.

 

Članak 49

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 27. 09. 2015. godine

 

Predsjednik Hrvatskog društva “Karl Jaspers”

 

dr. sc. Boško Pešić, v. r.